PREVÁDZKA E-SHOPU BOLA UKONČENÁ

Vážení zákazníci,

ospravedlňujeme sa, ale prevádzka e-shopu bola ukončená. Objednávky už nie je možné vykonať.

Ďakujeme za pochopenie.
0komentárov

Pravidlá a podmienky súťaže o darčekové poukazy

Zapojte sa do súťaže o darčekové poukazy na nábytok a urobte radosť sebe a svojim blízkym. Vtipne odpovedzte na otázku "Komu by ste poukaz darovali a prečo" a jeden z troch poukazov môže byť váš. Súťaž trvá od 11. do 17. 12. 2015.
Vydané: 11.12.2015 ▪ Autor: ▪ Prečítané: 865x

I.
VÝKLAD POJMOV

 

Organizátor súťaže: EXITERIA a.s., sídlom Vídeňská 119, 619 00 Brno, IČO: 28649419, DIČ: CZ28649419, zapísaná v OR Okresného súdu v Brne, oddiel B, vložka 7393.

Účastník súťaže: každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, plne spôsobilá na právne úkony, ktorá v čase konania súťaže splní podmienky súťaže v týchto Pravidlách špecifikované.

II.
PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI

 

Účastníkom súťaže sa môže stať každá vyššie špecifikovaná osoba, ktorá akceptuje Pravidlá súťaže a splní podmienky účasti v súťaži. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. Ak sa ukáže, že sa takáto osoba aj napriek vyššie uvedenému stala výhercom, napr. v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré poskytla, nemá nárok na výhru. V takom prípade sa výhercom stáva účastník súťaže, ktorý bude určený ako ďalší v poradí. Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci organizátora súťaže a všetkých spolupracujúcich agentúr, spoločností a osoby im blízke. V prípade, že sa výhercom stane niektorá z týchto osôb, cena sa neodovzdá. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo vyradiť zo súťaže súťažné odpovede, ktoré:

  1. nezodpovedajú zadanej téme,
  2. by mohli poškodiť dobré meno organizátora súťaže alebo jeho webových stránok,
  3. sú pohoršujúce, neetické alebo boli nadobudnuté v rozpore s týmito Pravidlami alebo legislatívou.

III.
TERMÍN A MIESTO SÚŤAŽE

 

Súťaž bude prebiehať na území Slovenskej republiky v termíne od 11. 12. 2015 do 17. 12. 2015. Účastník súťaže sa môže zúčastniť len raz.

IV.
PRIEBEH SÚŤAŽE

 

Súťažiaci napíše svoju odpoveď na otázku "Komu by ste venovali darčekový poukaz na nábytok a prečo?" do komentára pod príspevkom súťaže na profile MT-nábytok.sk na Facebooku. O troch výhercoch rozhodne porota zložená z tímu MT-nábytok.sk, ktorá vyberie 3 najvtipnejšie odpovede podľa svojho uváženia. Vyhlásenie výhercov prebehne 21. 12. 2015 na facebookovom profile MT-nábytok.sk. Výhercovia budú kontaktovaní prostredníctvom správ na Facebooku.

V.
VÝHRY V SÚŤAŽI A ICH ODOVZDANIE

 

Ceny súťaže sú nasledovné:

  1. miesto darčekový poukaz na nábytok v e-shope MT-nábytok.sk v hodnote 150 Eur,
  2. miesto darčekový poukaz na nábytok v e-shope MT-nábytok.sk v hodnote 100 Eur,
  3. miesto darčekový poukaz na nábytok v e-shope MT-nábytok.sk v hodnote 50 Eur.

Výhra bude výhercovi zaslaná na jeho žiadosť:

a) prostredníctvom Slovenskej pošty na adresu, ktorú výherca uvedie ako odpoveď na správu o oznámení o výhre, a to do 30 dní po skončení súťaže,

b) elektronickou poštou na e-mail, ktorý výherca uvedie ako odpoveď na správu o oznámení o výhre, a to do 30 dní po skončení súťaže.

Organizátor nezodpovedá za stratu, nedoručenie či omeškanie s doručením zásielok s výhrami zaslaných výhercom, oznámení zasielaných prostredníctvom pošty. V prípade nemožnosti doručiť výhru (napr. vrátenie odosielateľovi) alebo jej neprevzatia výhercom alebo v prípade iného problému s doručením výhier, prepadajú tieto výhry bez náhrady organizátorovi súťaže.
Účastníkom súťaže nevzniká žiadny právny nárok na výhry v súťaži. Účasť v súťaži ani výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou ani požadovať alternatívne plnenie v peniazoch.
Ak výherca neoznámi kontaktné údaje pre odovzdanie výhry do 7 kalendárnych dní od výzvy, bude výhra odovzdaná náhradnému výhercovi, ktorý bude vybraný porotou.

VI.
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Každý výherca, ktorý organizátorovi súťaže poskytne osobné údaje, výslovne súhlasí s tým, aby organizátor súťaže spracovával ním poskytnuté osobné údaje, a to na účely vyhodnotenia súťaže, pre potreby kontaktu s týmito osobami, ako aj pre informovanie týchto osôb o produktoch organizátora súťaže a o iných ponukách v súvislosti s jeho produktmi.
Účastník súťaže súčasne udeľuje organizátorovi súťaže výslovný súhlas s použitím oznámených osobných údajov za účelom zaradenia do databázy organizátora súťaže a za účelom ďalšieho marketingového spracovania, tj. ponúkanie výrobkov a služieb a za účelom zasielania obchodných oznámení zo strany organizátora súťaže.
Organizátor týmto informuje každú osobu, ktorá poskytla v súťaži svoje osobné údaje na spracovanie, o jej právach vyplývajúcich zo zákona o ochrane osobných údajov, v platnom znení (ďalej len "zákon"), tj. najmä o tom, že poskytnutie týchto údajov je dobrovoľné, že každá takáto osoba má právo prístupu k týmto údajom a že má právo pri porušení zákona sa obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov so žiadosťou o zabezpečenie nápravy, ako aj o ďalších právach vyplývajúcich z tohto zákona. Súhlas na spracovanie údajov môže byť za podmienok zákona kedykoľvek písomnou formou na adrese sídla organizátora súťaže odvolaný.

VII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

Tieto Pravidlá nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia v aktuálnej podobe a sú záväzné pre všetkých účastníkov súťaže, ktorí sa zaväzujú ich bezvýhradne dodržiavať. Prípadná neplatnosť či rozporuplnosť jednotlivých ustanovení týchto Pravidiel nemá vplyv na platnosť Pravidiel ako celku.
Organizátor súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť tieto Pravidlá či súťaž úplne zrušiť bez udania dôvodu a stanovenia náhrady.
Každý účastník súťaže sa zúčastňuje súťaže na vlastné riziko. Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne iné záväzky než stanovené týmito pravidlami. Užívatelia sú uzrozumení a súhlasia s tým, že organizátor súťaže nezodpovedá za škody vyplývajúce, založené na alebo vyplývajúce z činností súvisiacich so súťažou. Toto obmedzenie je platné s výnimkou prípadov, keď takáto výnimka a obmedzenia sú zakázané zákonom. Organizátor sa zaväzuje zabezpečiť uhradenie prípadnej zrážkovej dane, ktorou sú výhry v tejto súťaži zaťažené, v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
Účastníci súťaže a organizátor súťaže výslovne zjednávajú, že akékoľvek ich vzájomné vzťahy sa budú riadiť právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Toto znenie pravidiel je platné od 11. 12. 2015

Zdieľajte tento článok 0x 0x 0x
0x

Niki Pavlíková

Niki Pavlíková na sociálnych sieťach:
Oznámte ostatným čitateľom váš názor / Počet príspevkov: 0
Nadpis:
  Vaše meno:

Prečítajte si tiež ↓

Súťaž o bytové dekorácie. Doplňte vetu, pridajte fotku a vyhrajte!

Súťaž o bytové dekorácie. Doplňte vetu, pridajte fotku a vyhrajte!

Vydané: 06.06.2016 ▪ Autor: Niki PavlíkováSúťaže ▪ Prečítané: 870x

Súťaž o bytové dekorácie. Doplňte vetu, pridajte fotku a vyhrajte!

Celý článok
Pravidlá a podmienky fotosúťaže o darčekové poukazy

Pravidlá a podmienky fotosúťaže o darčekové poukazy

Vydané: 18.02.2016 ▪ Autor: Niki PavlíkováSúťaže ▪ Prečítané: 938x

Od 18. februára môžete v novej fotosúťaži MT-nábytku vyhrať zľavový poukaz na nábytok. Pošlite nám fotku nábytku, ktorý chcete vymeniť. Hráme na Facebooku.

Celý článok
Kto vyfotil najlepšieho domáceho maznáčika a dostane nový taburet? Dozviete sa vo vnútri!

Kto vyfotil najlepšieho domáceho maznáčika a dostane nový taburet? Dozviete sa vo vnútri!

Vydané: 02.04.2015 ▪ Autor: MT-nábytok.skSúťaže ▪ Prečítané: 1440x

Zo záplavy marcových fotiek vašich zvieracích kamarátov a miláčikov nebolo ľahké vybrať tie najkrajšie. Ktoré z došlých snímok zaujali našich porotcov najviac a dostali tak najväčší počet bodov? Pozrite sa, kto si rozdelí výhry.

Celý článok